สถาบันฝึกอบรมสัมมนา เบรนแอสเสท เซฟตี้ เทรนนิ่ง

เราเป็นศูนย์รวมความรู้ทางวิชาชีพในสายงานต่างๆ หลากหลายด้วยผู้มีประสบการณ์จากการทำงานทางด้านบริหารจัดการ การบริการ การขาย การตลาด

การพัฒนาบุคคลถ่ายถอดนำเสนอออกสู่ภาคธุรกิจเพื่อพัฒนาความสามารถและเพิ่มศักยภาพบุคคลากรในองค์กรให้สามารถพัฒนาองค์กร

เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและประสบความสำเร็จภายใต้สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจกันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน

อบรมสัมมนาทั่วไป Public Training

หลักสูตรฝึกอบรม Public Training เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองและเติมเต็มศักยภาพ ในเรื่องเฉพาะทาง โดยท่านวิทยากรเน้นการให้ความรู้และทักษะ

อบรมสัมมนาในองค์กร In-House Training

การจัดฝึกอบรมที่ถูกออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมตามผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีการคัดเลือกวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และ จัดขึ้นเป็นการภายในเฉพาะองค์กรนั้นๆ เป็นหลัก

หลักสูตรแนะนำสำหรับ Public Training

หลักสูตรแนะนำสำหรับ In-House Training

หมวดหมู่หลักสูตร